Полет на вертолете в Киеве ➤ заказать полет на вертолете в подарок ➤ цены и отзывы о полетах на вертолете
Киев
Киев Одесса
+38 097 619 89 86
Забронировать

Оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

ФОП ДЕЛІКАТНИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ (надалі «Посередник»), який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 30.09.2019, 2 360 000 0000 004896), з однієї сторони, цим документом пропонує необмеженому колу фізичних осіб, надалі —  Клієнт або Замовник, з іншої Сторони (надалі разом — Сторони) – акцептувати цю Публічну оферту (укласти договір про надання послуг) 

Оферта є публічною і, згідно ст.ст. 633, 641 ЦК України, її умови однакові для всіх Клієнтів. Беззастережне прийняття умов Оферти (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 ЦК України) вважається акцептом даної Оферти (далі Договору) Посередником і Замовником, а сам Договір автоматично вважається укладеним.

 

1.ТЕРМІНИ

1.1. Публічна оферта – формальна пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Посередника), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти Договір на визначених умовах. 

1.2. Cайт Посередника – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://www.helitour.com.ua, яка є основним джерелом інформування Замовників.

1.3. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти, даного Договору.

Акцепт може бути здійснений одним зі способів:

1.3.1. заповнення Замовником спеціалізованої форми Заявки, розміщеної на Сайті Посередника, Замовник несе повну відповідальність за достовірність наданих ним даних.

1.3.2.  здійснення оплати Замовником послуг Виконавця згідно тарифів, вказаних на Сайті Посередника;

1.3.3. Будь-яка з вказаних у п. 1.3. дій в окремості, яка виконана Замовником, свідчить про те,  що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

1.4. Клієнт, Замовник – фізична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Посередника, викладену у цьому Договорі, оплатила вартість відповідної послуги, а також, у випадку отримання сертифікату від Посередника в якості подарунка від третьої особи. 

1.5. Сертифікат – це матеріальний носій, виготовлений у формі пластикової або картонної   картки з індивідуальним порядковим номером, який підтверджує можливість Клієнта скористатися послугами Виконавця в рамках свого терміну дії, після його активації у Посередника. До кожного Сертифікату додається інформаційні матеріали про послуги Виконавця та умови використання Сертифіката з даними про термін його дії.

1.6. Правила надання відповідних Послуг умови надання Послуг, які обираються Замовником в рамках цього Договору, є його невід’ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Замовником та Посередником, що виникають в процесі надання Послуг. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою інформування про послуги Посередника, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання Послуг.

1.7. Послуги – це заходи, спрямовані на популяризацію малої авіації в Україні, які проводяться з метою збільшення рівня знань Клієнтів, залучених Посередником, в сфері малої авіації, в програму яких може входити:

— проведення екскурсій на територіях аероклубів, злітно-посадкових майданчиків, ангарах, тощо;

— ознайомлення з авіаційними видами спорту та повітряними суднами, які входять до складу малої авіації;

— ознайомлення з особливостями експлуатації і управління повітряних суден;

— проведення демонстраційних та/або ознайомчих польотів на повітряних суднах;

— надання послуг учбово-тренувальної авіа підготовки;

— проведення спортивних фестивалів, змагань, свят, шоу, виставок, семінарів, рекламних компаній по популяризації малої авіації.

Даний перелік послуг Виконавця не є вичерпаним. Виконавця може коригувати обсяг послуг, що надаються, на момент їх надання Клієнтам, на власний розсуд.

1.8. Виконавець несе повну відповідальність за справність повітряних суден, які він використовує для надання послуг Клієнтам, безпеку їх експлуатації, а також отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, свідоцтв, та інших документів, необхідних для надання даного роду послуг на території України

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1. Ця Публічна оферта (Договір) визначає особливості надання послуг перелічених у даному Договорі. 

Укладання Договору означає, що Замовник:

— у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;

— приймає всі умови  вказаного Договору без зауважень.

2.2. Послуги надаються Замовнику виключно на попередній платній основі шляхом оплати Замовником послуг. Замовник своєчасно та в повному обсязі сплачує вартість послуг, згідно вартості, встановленої Виконавцем у формі рахунку. Вартість послуг згідно з цим Договором розміщується на офіційному сайті Посередника. 

2.3. Послуги надаються з моменту Акцепту Клієнтом умов та положень даного Договору, а також встановленої дати.

2.4. Клієнт сплачує Послуги шляхом перерахування грошових коштів за послуги на поточний рахунок Посередника.

2.5. Посередник має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги. Інформацію про такі зміни Посередник оприлюднює на своєму офіційному сайті. 

3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник має право: 

3.1.1. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг послуг, що буде наданий, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням послуг. 

3.1.2. Отримувати від Посередника достовірну інформацію про умови замовлення та оплати Сертифіката і правил його використання, а також отримання інформації про послуги Виконавця розміщеної на сайті: https://www.helitour.com.ua/

3.1.3. Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання послуг.

3.1.4. Відмовитися від послуг Посередника або Виконавця без відшкодування будь — якої грошової компенсації від Посередника або Виконавця. 

3.2. Замовник зобов’язується: 

3.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Замовника. 

3.2.2. При зверненні до Посередника та/або Виконавця за наданням послуг, не порушувати вимог чинного законодавства та прийнятих суспільство норм моралі та моральності, не використовувати результати надання послуг Посередником та/або Виконавцем у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Посередника та/або Виконавця та/або третіх осіб. 

3.2.3. При приєднанні до даної Публічної оферти Замовник надає згоду Посереднику та/або Виконавцю на використання його персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних».

3.2.4. Використовувати Сертифікат виключно на умовах даного Договору.

3.2.5. Не відтворювати, не дублювати, не копіювати, не продавати, не здійснювати торгові операції з Сертифікатом в будь-яких цілях.

3.3. Посередник має право: 

3.3.1. Залучати для здійснення своїх обов’язків третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду послуги. 

3.3.2. Перевіряти надану Замовником інформацію, а також виконання Замовником умов Договору. 

3.3.3. Відмовити Замовнику у наданні послуг у випадках, якщо: 

— Клієнт порушив свої зобов’язання за умовами Договору та Правил безпеки виконання польотів; 

—  Клієнт використовує результати наданих послуг у протиправних цілях, що шкодить або може зашкодити правам та законним інтересам Виконавця та/або третіх осіб.

3.4. Посередник зобов’язується: 

3.4.1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання послуг належної якості відповідно до цього Договору та Правил надання відповідних послуг. 

3.4.2. Забезпечувати Клієнту можливість отримання інформації з питань надання послуг. 

3.4.3. Забезпечувати Замовнику можливість отримання ним послуг. 

3.4.4. Приймати до розгляду раціоналізаторські пропозиції Клієнтів щодо покращення та якості надання послуг.

4.УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЕМ

4.1. Скористатися послугами Виклнавця самостійно можуть тільки особи, які досягли 18 років. У разі якщо Клієнту ще немає 18 років, необхідна обов’язкова письмова згода батьків Клієнта на дозвіл скористатися послугами Виконавця, а також їх присутність на місці, в день і час надання послуг Виконавцем.

4.2. Клієнт зобов’язаний самостійно з’явитися на місце надання послуг Виконавцем, в зазначену йому Посередником дату і час точно в строк. Якщо Клієнт не з’явився на місце надання послуг Посередником в зазначену йому дату і час і / або запізнився на призначений йому час, та при цьому не попередив Посередника або Виконавця про неможливість з’явиться, Посередника та / або Виконавець мають повне право відмовити Клієнту в наданні послуг і / або скоротити їх час пропорційно часу запізнення.

4.3. Під час надання послуг Виконавцем Клієнт повинен знаходитися в тверезому і адекватному стані, та дотримуватися всіх вказівок Виконавця, в іншому випадку Посередник та / або Виконавець мають повне право відмовити Клієнту в наданні послуг.

4.4. Перед початком надання послуг Виконавець ознайомить Клієнта з правилами поведінки на місці надання послуг, проведе інструктаж з техніки безпеки в усній або письмовій формі. Безпека Клієнта під час надання послуг Виконавця залежить від беззастережного дотримання Клієнтом всіх умов даного Договору, правил поведінки на місці надання послуг, техніки безпеки, а також всіх вказівок, які буде повідомляти йому Виконавець.

4.5. Після закінчення надання послуг Виконавцем  Клієнту, Сертифікат вважається використаним і не може бути активований повторно.

4.6. Відповідальність і обов’язки Клієнта, під час надання послуг Виконавцем.

4.6.1. Клієнт, зробивши активацію Сертифікату та виявивши бажання скористатися послугою Виконавця, повністю підтверджую свою дієздатність.

4.6.2. Клієнт розуміє, що послуги Виконавця відносяться до екстремальних видів діяльності, пов’язаних з ризиком для здоров’я, і погоджується скористатися послугами Виконавця з власної волі, на власний страх і ризик, і повністю покладає на себе відповідальність за власне здоров’я, безпеку і життя.

4.6.3. Клієнт на день надання послуги Виконавця повинен бути фізично здоровий. Клієнт самостійно приймає рішення, і самостійно несе відповідальність за свій фізичний стан і здоров’я. Посередник та Виконавець не несуть будь-якої відповідальності за стан здоров’я Клієнта та / або можливу шкоду причинну здоров’ю Клієнта з будь — якої причини.

4.6.4. Клієнт зобов’язується не користуватися послугами Виконавця, якщо у Клієнта є проблеми зі здоров’ям, такі як:

— післяопераційний період або заборона на фізичні і психічні навантаження;

— захворювання серцево-судинної системи, такі як вроджені чи набуті вади серця, серцева недостатність та інші;

— захворювання або ушкодженнями опорно-рухової системи (серйозні травми хребта, травми ніг, кісток таза, тощо);

— тяжкі захворювання дихальної системи;

— психічні і неврологічні захворювання, в тому числі з суїцидальними нахилами;

— епілепсія;

ознаки ГРВІ чи іншими респіраторно-вірусними хворобами;

— з ознаками зайвої ваги, а саме вага складає 130 кг і вище;

— інші види особистої несумісності з навантаженнями, що виникають в ході надання послуг Виконавцем.

Цій список не є вичерпним, але в любому випадку Посередник рекомендує Клієнту проконсультуватися з власним лікарем, перед тим як приймати рішення скористуватися послугою Виконавця. Також не рекомендується користуватися послугами Виконавця вагітним жінка і особам молодше 16 років.

4.6.5. На Клієнта покладається повна відповідальність за будь-які збитки, які можуть бути нанесені його здоров’ю в результаті особистої необережності, недбалості, неуважності, зайвої самовпевненості, навмисного або ненавмисного порушення умов даного Договору, правил поведінки на місці надання послуг Виконавця, техніки безпеки та вказівок Виконавця під час надання послуг Клієнту,а також непередбачених обставин, що не залежать від Клієнта та / або Виконавця, які можуть виникнути під час надання послуг Виконавцем.

4.6.6. На Клієнта покладається повна відповідальність за будь-які збитки, які можуть бути нанесений його здоров’ю, в разі якщо Клієнт прийняв рішення скористатися послугами Виконавця, при наявності проблем зі здоров’ям.

4.6.7. Клієнт і запрошені ним особи несуть повну відповідальність за псування наданого їм на час надання послуг Виконавця обладнання, інвентарю, спорядження, техніки, а також інших засобів. У разі нанесення шкоди, особа яка її завдала, зобов’язана самостійно вирішувати всі виниклі суперечки і компенсувати завдані збитки Виконавцю в повному обсязі, озвучені Виконавцем.

4.6.8. Клієнт зобов’язується дотримуватися всіх умов даного Договору, правила поведінки на місці надання послуг Виконавця, техніку безпеки і всіх вказівок Виконавця під час надання послуг.

4.6.9. Клієнт, сплативши товар та послуги Посередника, фактом оплати та фактом активації Сертифікату підтверджує, що з умови даного Договору ознайомлений і прийняв їх в повному обсязі, що Клієнту надана вся інформація про послуги Виконавця в дохідливій формі і повному обсязі.

4.7. Зміна дати та / або часу надання Клієнту послуг Виконавцем.

4.7.1. Посередник залишає за собою право змінювати дату та / або час надання Клієнту послуг Виконавцем в разі виникнення непередбачених обставин (погодних, технічних, форс-мажорних, тощо), на які Посередник та / або Виконавець ніяким чином не можуть вплинути, проінформувавши Клієнта про такі зміни заздалегідь.

4.7.2. Якщо Клієнт не може прибути в призначену йому Посередником дату та / або час надання послуг Виконавцем з незалежних від нього причин (стан здоров’я або інші форс-мажорні обставини), Клієнт зобов’язаний повідомити про це Посередника за 2 робочих дні до призначеної Посередником дати надання послуг Виконавцем. В такому випадку, Посередник в індивідуальному порядку розгляне можливість зміни дати і / або часу надання Клієнту послуг Виконавцем.

4.7.3. Після активації Сертифікату, Клієнт має право не більше трьох разів змінювати дату та / або час надання йому послуг Виконавцем. Якщо Клієнт, після третього зміни дати та / або часу надання йому послуг Посередником, не з’явився на місце надання послуг Посередником в зазначену йому дату і час та / або запізнився на призначений йому час, Сертифікат вважається використаним і не може бути активований повторно, а гроші, сплачені за Сертифікат, не повертаються.

4.8. Зміни  виду та/або переліку послуг, що надаються Виконавцем.

4.8.1. У випадку неможливості Виконавця по форс-мажорних, технічним, погодних або інших причин надати Клієнту послуги, передбачені Сертифікатом, Посередник або Виконавець заздалегідь повідомить Клієнта про таку неможливість та запропонує йому інший альтернативний варіант.

4.8.2. У випадку, якщо Клієнт хоче самостійно змінити послуги передбачені Сертифікатом, на одну з послуг Виконавця, представлених на web-сайті https://www.helitour.com.ua/, Клієнт повинен доплатити Посереднику різницю у вартості, якщо ціна на обраний Клієнтом Сертифікат більше попередньо купленого Сертифікату. Якщо Клієнт вибрав Сертифікат меншою вартістю від попередньо купленого Сертифікату, в такому випадки різниця у вартості Клієнту не повертається.

5.ІНШІ УМОВИ

5.1. Порядок врегулювання спорів та застосовне право. 

5.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та всіх додатків до нього, врегульовуються шляхом переговорів Сторін. 

5.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Посередником в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку. 

5.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та не можливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Посередника. 

5.1.4. До відносин сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та всіх Додатків до нього, застосовуються чинні норми та положення законодавства України такою мірою, якою це не суперечить імперативним нормам права України. 

5.2. Обмеження відповідальності Посередника: 

5.2.1. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

5.2.2. Посередник не несе відповідальності за неналежне виконання або невиконання своїх зобов’язань за цим Договором у разі настання обставин непереборної сили: пожежа, епідемія, землетрус, терористичний акт, повінь, ураган, шторм, інші стихійні лиха, погодні умови і катаклізми, військові дії будь-якого характеру, страйки, введення надзвичайного або воєнного стану, невидача Виконавцю документів, необхідних для надання послуг Клієнту, зміни законодавства України, дії контролюючих органів, дії перевізників, пов’язані з технічними поломками устаткування, механічними пошкодженнями, закриттям або перервою транспортного забезпечення, тощо.

5.2.3. Посередник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, а також можливу шкоду здоров’ю, матеріальні і моральні збитки, отримані Клієнтом під час використання або неможливості використання Сертифікату.

5.2.4. Посередник  не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, отримані Клієнтом під час надання послуг Виконавцем.

5.2.5. Посередник не несе відповідальності за збій у використанні Клієнтом Сертифікату, а також за збій під час надання послуг Виконавця з вини третіх осіб або погодних умов.

5.3. Прикінцеві положення. 

5.3.1. Посередник залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. 

5.3.2. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Посередника. 

5.3.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Посередника. 

5.3.4. Внесені зміни, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників. 

5.3.5. Клієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Посередника. 

5.3.6. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для їх виконання та дотримання.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 

6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 

6.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

7.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Дійсний договір Публічної оферти діє з моменту приєднання до нього Замовника шляхом його акцептування викладеного у п. 1.3. цього Договору.

7.2. Клієнт має право розірвати дійсний договір при невиконанні його умов Виконавцем або при відсутності необхідності в послугах. Про розірвання договору Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця за місяць до розірвання.

7.4. Після розміщення дійсного Договору Публічної оферти на сайті Виконавця всі попередні погодження, які вступають з ним в протиріччя, втрачають силу.

7.5. Договір діє до повного виконання Клієнтом і Посередником своїх зобов’язань відповідно до умов даного Договору.

7.6. Укладаючи Договір, Клієнт підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з усіма його умовами і зобов’язується їх виконувати. Не знання пунктів даного Договору не звільняє Клієнта від виконання зобов’язань за цим Договором згідно з правилами договору-оферти.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Клієнтом та Посередником його умов та термінології українською мовою.

8.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України. 

8.2. Виконавець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Клієнта при укладанні Договору або в ході його виконання і може їх розповсюдити виключно в порядку та випадках прямо передбачених чинним законодавством України. 

8.3. Клієнт надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Клієнта з метою, що пов’язана з виконанням даного Договору та наслідків його виконання, або невиконання. Клієнт надає Виконавцю свою згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних. 

8.4. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.